Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Gecombineerde Leefstijl Interventie COOL


De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). Er zijn door het RIVM landelijk drie GLI’s bewezen effectief verklaard. Dit is een voorwaarde voor contractering. Dit zijn Coaching op Leefstijl (COOL), de Beweegkuur en SLIMMER. Hadoks contracteert met zorgverzekeraars COOL.

Wie kan ik verwijzen naar de leefstijlcoach/COOL?

De GLI is voor volwassenen met een matig tot extreem verhoogd Gewichts Gerelateerd GezondheidsRisico (GGR) Dit wordt conform de criteria uit de NHG-richtlijn obesitas en de Zorgstandaard Obesitas bepaald.

Vaststellen van het GGR bij volwassenen: Het GGR wordt bij volwassenen vastge­steld op basis van BMI en de aanwezigheid van risicofactoren voor (sterfte aan) HVZ of DM2 en co-morbiditeit (DM2, HVZ, slaapapneu en/of artrose).

Samenvattend kunnen de volgende personen verwezen worden naar de GLI:

-          Personen met een BMI vanaf 30 kg/m2, of;

-          Personen met een BMI vanaf 25 kg/m2 en een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of DM2, gebaseerd op de zorgstandaarden CVRM obesitas en Diabetes, en;

-          Patiënt is gemotiveerd tot volgen GLI.

Wie mag er niet verwezen worden naar de GLI?[1]

-          Patiënten die dit behandeljaar onder behandeling van de diëtist zijn met als doel afvallen.

Patiënten met:

-          Gedragsproblemen die groepstherapie belemmeren

-          Een verstandelijke beperking (IQ<80)

-          Psychopathologie die een andere behandeling vereist

-          Behandelbare onderliggende oorzaken van het overgewicht

-          Wilsonbekwaamheid zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger

-          Onvoldoende motivatie om het programma in zijn geheel te doorlopen.

Werkwijze
Hoe kan ik verwijzen naar de leefstijlcoach?

Hadoks is bezig om de HIS-sen te voorzien van een verwijsbrief. De verwachting is dat dit in de loop van mei is afgerond. Tot die tijd kunt u uw patiënten verwijzen op de volgende manier:

-          Patiënt is al in ketenzorg opgenomen: dan kunt u via het KIS verwijzen naar de leefstijlcoach, deze neemt dan contact op met de patiënt.

-          Patiënt is niet opgenomen in de ketenzorg: dan kunt u de patiënt een zelf opgestelde verwijsbrief meegeven met daarop de volgende gegevens. De patiënt neemt dan zelf contact op met de leefstijlcoach.

  • Naam. Adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres
  • Verwijscriteria: BMI en co-morbiditeit
  • Patiënt neemt zelf contact op met de leefstijlcoach.
  • Naam en gegevens van de leefstijlcoach in uw wijk, deze vindt u op de website: www.elzha.nl.
    U kunt hier een format verwijsbrief downloaden

Na verwijzing plant de leefstijlcoach met de patiënt een intakegesprek. Tijdens deze persoonlijke intake worden doelen geformuleerd en de te zetten stappen om deze doelen te bereiken. Vervolgens wordt er gestart met een  groepsprogramma van 8 bijeenkomsten gedurende 8-9 maanden. In deze bijeenkomsten worden onderwerpen als voeding, beweging maar ook slapen, stress en ontspanning besproken. Tussentijds vinden er twee individuele gesprekken en afsluitend een eindgesprek met de leefstijlcoach plaats.

Naast het basis programma van 8-9 maanden is er ook een onderhoudsprogramma van 14 maanden welke aansluitend gevolgd kan worden om de ingezette verandering ook daadwerkelijk te behouden. Deze bestaat uit 3 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten.

De groepsbijeenkomsten worden in de wijk georganiseerd (bij voorkeur in het wijkcentrum) en tijdens de bijeenkomsten wordt ook de connectie gelegd met activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Zowel op bewegings-, sport- en ontspanningsgebied.

Hiermee komt het totale traject op ongeveer twee jaar.

Indien de patiënt aan de criteria voldoet zijn er geen (bijkomende) kosten aan de cursus verbonden. Het gehele traject wordt uit de basisverzekering vergoed.

U kunt hier het Factsheet Leefstijlcoaching van Hadoks downloaden.[1] Bron: Zorginkoopbeleid 2019 gecombineerde Leefstijlinterventie CZ

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers