Privacy verklaring

ELZHA
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070-8200830
info@elzha.nl

 

Algemeen

ELZHA is een zorggroep en faciliteert de ketenzorg aan mensen met een chronische ziekte  en de zorg aan kwetsbare ouderen voor huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg en Wassenaar. Hiertoe levert ELZHA de huisartsen ondersteuning bij het inrichten van de ketenzorg en stelt ELZHA de kaders van de behandelingen vast. Om de ketenzorg optimaal te kunnen laten verlopen, stelt ELZHA het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) van Vital Health Software aan de huisarts beschikbaar. Deze software zorgt ervoor dat de zorg eenduidig en gestructureerd verleent kan worden. Via het systeem vindt ook uitwisseling van gegevens plaats naar alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt. Deze zorgverleners kunnen diëtisten, podotherapeuten, medisch specialisten etc. zijn, net wat voor de patiënt nodig is.

Gegevensverwerking

Via het KIS vindt dus uitwisseling van medische gegevens plaats ten behoeve van de behandeling. Deze gegevens omvatten:

-          NAW gegevens
-          Geboorte datum
-          BSNummer
-          Medische gegevens

ELZHA ziet toe op de kwaliteit van de zorg en rapporteert hierover naar de zorgverzekeraars. Deze rapportages worden gemaakt op basis van de geaggregeerde informatie voor de zorggroep als geheel. ELZHA heeft geen toegang tot de medische dossiers en de gegevens die ELZHA wel kan inzien zijn geanonimiseerd.

Naast het faciliteren en bewaken van de kwaliteit van zorg is ELZHA ook de contractpartner van de zorgverzekeraars en de partij de financiële verwerking van de zorg verzorgd. Dat betekent dat ELZHA declaraties indient bij de zorgverzekeraars voor de geleverde zorg en de zorgverleners betaalt voor de geleverde zorg . Voor het declaratieproces verwerkt ELZHA de volgende gegevens:

-          NAW gegevens
-          Geboorte datum
-          BSNummer
-          Aandoening
-          Verzekeringsgegevens
-          Geslacht

ELZHA is een professionele organisatie met medewerkers, leveranciers, klanten en relaties. Ten behoeve van de bedrijfsvoering verwerkt ELZHA personeelsgegevens in de salarisadministratie, personeelsdossiers, wervings- en selectieprocedures, verjaardagkalender,  in geval van noodlijstjes en ARBO-dienst gerelateerde zaken.

Van de medewerkers verwerkt ELZHA derhalve:

-          NAW gegevens
-          Telefoonnummers
-          E-mailadressen
-          BSNummers
-          Kopie identiteitsbewijs
-          Geboorte datums
-          Salarisgegevens
-          Verzuimgegevens
-          Gegevens m.b.t. het functioneren
-          Gegevens m.b.t. ARBO gerelateerde zaken
-          Curriculum Vitae

Voor een goede bedrijfsvoering verwerkt ELZHA  van klanten, leveranciers, relaties,  commissarissen en bestuurders ook:

-          NAW gegevens
-          Telefoonnummers
-          E-mailadressen
-          Kopie identiteitsbewijs (inhuur, commissarissen, bestuurders)
-          Geboorte data (inhuur, commissarissen, bestuurders)
-          Curriculum Vitae (inhuur, commissarissen, bestuurders)

De huisartsen in ons werkgebied zijn verenigd in de Coöperatieve Vereniging ELZHA u.a.  ten behoeve van verenigingszaken verwerkt ELZHA van de leden:

-          NAW gegevens
-          Telefoonnummers
-          E-mailadressen
-          Kopie identiteitsbewijs
-          BIG-registratie
-          AGB-codes

Van de bij ELZHA aangesloten zorgverleners verwerkt ELZHA ten behoeve van het faciliteren van de zorg:

-          NAW gegevens
-          Telefoonnummers
-          E-mailadressen
-          AGB-codes
-          Registratiegegevens m.b.t. beroepsorganisatie

Beleid

ELZHA is zich bewust van de privacy gevoeligheid van alle binnen haar organisatie verwerkte gegevens. Om er zeker van te zijn dat gegevens niet langer dan  noodzakelijk worden bewaard worden alle daartoe geldende wet- en regelgevingen gerespecteerd. Bovendien heeft ELZHA een intern privacy beleid, worden de medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de gevoeligheid van de verwerking. Om een goede beveiliging te waarborgen van alle informatie is ELZHA bezig zich te certificeren voor NEN 7510, 7512 en 7513. Met al haar leveranciers heeft ELZHA verwerkersovereenkomsten gesloten waarmee ervoor wordt gezorgd dat ook alle aan ELZHA verbonden partijen minimaal volgens de normen van ELZHA werken. Alle gegevens worden opgeslagen dan wel verstuurd binnen de Europese Economische Ruimte en alle verwerkingen vallen onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Contact

Voor vragen, verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of klachten kunt u contact op nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van ELZHA via het algemene telefoonnummer 070-8200830 of via email info@elzha.nl.

Voor klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) op telefoonnummer 0900-2001201.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers